درباره ما

 

تاریخچه


گروه آموزشی «بازتاب» با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای اولین بار با طراحی یک برنامه‌ی آموزشی، در راستای آموزش مهارت‌های نرم در راستای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور قدم برمی‌دارد. این گروه آموزشی، با استناد به دقیق‌ترین مطالعات انجام شده در حوزه‌ی توانمندسازی دانشگاهیان، که همان مدیران و نیروی کار آینده‌ی کشور هستند، اقدام به طراحی یک برنامه‌ی آموزشی نموده و در فاز اول آن، در سه حوزه‌ی مشخص، برنامه‌های آموزشی برگزار می‌کند:

 • تاسیس

  اسفند ۱۳۹۶
 • طرح ریزی

  فروردین تا آذر ۱۳۹۷
 • نخستین همایش

  آذر ۱۳۹۷
 • دومین همایش

  دی ۱۳۹۷
 • سومین همایش

  بهمن ۱۳۹۷
 • چهارمین همایش

  بهمن ۱۳۹۷
 • پنجمین همایش

  اردیبهشت ۱۳۹۸
 • ششمین همایش

  اردیبهشت ۱۳۹۸

اهداف

گروه آموزشی «بازتاب» در راستای آموزش مهارت‌های نرم در راستای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور قدم برمی‌دارد.

دورنمای گروه آموزشی «بازتاب»، فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای تمام دانشجویان کشور در یادگیری مهارت‌های نرم و توانمندسازی ایشان است و برای رسیدن به اهداف متعالی‌تر، این برنامه‌ی آموزشی در فاز اول خود، از آذرماه ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد و در سه زیر برنامه‌ی آموزشی خود را طراحی و اجرا خواهد نمود.

- مهارت‌های رفتاری-شناختی:

این دسته از مهارت‌ها، مرتبط با شناخت ویژگی‌ها و صفات فردی و اجتماعی انسان‌هاست. شناخت ویژگی‌های رفتاری و صفات انسان‌ها، نه تنها باعث رشد فردی افراد می‌گردد، بلکه آن‌ها را در تعامل با سایر انسان‌ها در بُعد اجتماعی متعالی می‌کند. انسانی که نسبت به صفات درونی و رفتار خویش آگاهی دارد و می‌تواند بر روی آن‌ها کنترل داشته باشد، با استفاده‌ی صحیح از آن‌ها هم باعث رشد خودش می‌شود و هم به رشد جامعه پیرامونش کمک می‌کند.

- مهارت‌های عالی تفکر:

این دسته از مهارت‌ها، مرتبط با یکی از صفات عالی انسان‌ها یعنی تفکر و تعقل است. یادگیری مهارت‌های عالی تفکر به انسان‌ها می‌آموزد چه‌طور در مواجهه با سوالات و مشکلات خویش، به‌گونه‌ای صحیح از انواع مختلف تفکر استفاده کنند، بر فرآیند تفکر خود آگاهی داشته باشند و از آن‌چه، نتیجه‌ی تفکر است به شیوه‌ای صحیح در جهت تصمیم‌گیری بهره برند.

- مهارت‌های لیدرشیپ:

این دسته از مهارت‌ها، مرتبط با مهارت‌ انسان‌ها در هدایت و رهبری خود و سایرین است. مهارت‌های لیدرشیپ، از یک جنبه به جنبه‌ی پرورش انسان‌ها به عنوان یک فرد می‌نگرد و از جنبه‌ی دیگر، بر مهارت‌هایی که باعث هدایت و پیش‌برد اهداف یک سازمان، نهاد و حتی کشور می‌شود تاکید دارد. با استفاده از مهارت‌های لیدرشیپ، افراد قادرند در گروه‌های مختلف، به خوبی نقش خویش را ایفا کنند.

اعضا

محمدرضا نادریان


مسئول پروژه

گروه ارزشیابی و توسعه

زهرا تمرتاش


گروه آموزشی

بهنام ارمیان


گروه اجرایی

بردیا خسروی


گروه فناوری اطلاعات

محمدصادق جعفرپور


گروه ارزشیابی و توسعه

مهدی فرهنگیان


گروه اجرایی

سروش ویسی


گروه فناوری اطلاعات

پوریا فرهنگی


گروه فناوری اطلاعات

الهام فراهانی


گروه اجرایی